REGULAMENT CAMPANIE

„9,9% dobândă la creditul de consum”

Perioada campaniei: 01 Mai 2023 – 31 Mai 2023

 

1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1  Organizatorul campaniei „9,9% dobândă la creditul de consum” este SC BSG Credit IFN S.A., având sediul social în Baia Mare, str. Salcâmului, nr. 1,  județul Maramureș, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J24/1297/2018, având Cod Unic de Înregistrare 39806419.

1.2 Prezentul Regulament are scopul de a informa cu privire la termenii și conditiile de desfășurare a Campaniei initiate de Organizator, campanie ce se adreseaza unei anumite categorii de participanti, anume desemnata de Organizator.

1.3 Participanții sunt obligați să respecte termenii și condițiile Regulamentului Oficial, potrivit celor menționate mai jos. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, de a întrerupe campania promoţională oricând pe parcursul desfăşurării acesteia, cu informarea prealabilă a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzătoare (afişare pe site, pagina de facebook etc.).

1.4  Nici o modificare nu poate produce efecte retroactiv. Participanții înregistrați până la momentul modificării vor beneficia de drepturile deja obținute.

1.5  Regulamentul este disponibil gratuit pe site-ul www.bsgcredit.ro, orice modificare a prezentului Regulament va fi adusă la cunoștința publicului cu cel puțin 24 de ore înainte de intrarea în vigoare.

2. TEMEIUL LEGAL

Prezentul Regulament a fost întocmit în conformitate cu dispozițiile Ordonanței nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață.

3. DURATA ȘI LOCUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

3.1 Campania promoțională se desfășoară în mediul on-line, (pe pagina de facebook a Organizatorului - https://ro-ro.facebook.com/bsgcredit), începand cu data de 01 Mai 2023 ora 00:00 și se va încheia în data de 31 Mai 2023 ora 24:00.

3.2 În situația în care Organizatorul decide să scurteze/să prelungească această Campanie, acest fapt va fi adus la cunoștința publicului, prin emiterea unui nou regulament, care va fi afisat pe site-ul www.bsgcredit.ro cu cel puțin 24 de ore înainte de intrarea în vigoare.

3.3 După încheierea Campaniei, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate sau obligație în legătură cu nicio situație/ împrejurare care ar conduce publicul la concluzia că aceasta este actuală sau continuă.

4. DREPT DE PARTICIPARE

4.1 De această campanie beneficiază exclusiv persoanele fizice cu domiciliul sau reședința în România care în perioada de desfășurare a Campaniei au inițiat o cerere de credit pentru Creditul de consum iar acesta a fost acordat în perioada de desfășurare a campaniei (01.05.2023 – 31.05.2023) sau în termen de maximum 15 zile de la data încheierii campaniei.

4.2 Nu au dreptul de participare la această Campanie Promoțională angajații Organizatorului, precum și soțul/soția și rudele de gradul I și II ai acestora.

4.3  BSG Credit IFN SA își rezervă dreptul de a refuza acordarea acestei promoții oricărui participant care nu îndeplinește condițiile de eligibilitate prevăzute în normele și procedurile interne ale societății.

4.4 Participarea la campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a Regulamentului.

5. MODUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

5.1 Organizatorul acordă în cadrul Campaniei, o dobândă fixă de 9.9% pe lună, exclusiv pentru creditul de consum solicitat în perioada 01.05.2023- 31.05.2023, dobânda fiind valabilă pe toată perioada de derulare a creditului.

5.2 Oferta promoțională se poate cumula și cu alte promoții/campanii aflate în desfășurare.

5.3 Mecanismul campaniei

Participanții care, în perioada de Campanie 01.05.2023- 31.05.2023, solicită un credit de consum (online sau în agenția BSG Credit din Baia Mare) și îndeplinesc condițiile de eligibilitate în vederea acordării acestuia, beneficiază de 9,9% dobândă fixă lunară pe toată perioada creditului.

5.4 Dobânda promoțională se aplică atat pentru creditele de consum noi acordate, cât și pentru creditele de consum acordate în perioada de Campanie pentru refinanțarea contractelor interne existente, respectiv refinanțarea creditelor externe, acordate de alte instituții de credit sau instituții financiare din România.

5.5 Organizatorul nu va aproba cererile și nu va acorda împrumutul, în cazul în care Participanții nu îndeplinesc integral condițiile de eligibilitate stabilite de către Organizator, prin prisma legislației relevante în domeniu și a normelor și procedurilor interne ale acestuia.

5.6 Organizatorul își rezervă dreptul de a anula fără a fi necesară o justificare, orice participare care nu este conformă cu dispozițiile prezentului Regulament.

6. RESPONSABILITATE

6.1  Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare, inclusiv invalidarea participantului, în caz de tentative de fraudă a mecanismului campaniei ori a platformei acestuia, în caz de abuz sau orice alt fel de tentative ori suspiciune de fraudă care ar putea afecta imaginea campaniei sau a companiei BSG Credit IFN S.A.

6.2  Organizatorul nu își asumă responsabilitatea în cazul în care participantul nu îndeplinește condițiile de eligibilitate pentru acordarea creditului.

7. TAXE ȘI IMPOZITE

Organizatorul Campaniei este răspunzator de plata taxelor sau obligaţiilor financiare, conform prevederilor legale în vigoare.

8. ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI

8.1  Campania Promoțională poate înceta în cazul apariției unui eveniment ce constituie forța majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a o continua.

8.2  Campania Promoțională poate înceta pentru motivele enumerate la pct. 8.1 numai după înștiințarea prealabilă a publicului. Într-un astfel de caz, Organizatorul va anunța publicul prin intermediul site-ului https://www.bsgcredit.ro/ cu minim 24 ore înainte de suspendare/ încetarea efectivă sau, dacă acest lucru nu este posibil, cel mai târziu, la data suspendării/ încetării Campaniei.

9. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

9.1  Organizatorul prelucrează datele personale ale participanților la această campanie în conformitate cu legislația aplicabilă în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, Regulamentul U.E. 2016/679 – GDPR.

9.2 Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal sunt cele prevăzute în documentul „Politica de confidențialitate”, afișat pe site-ul organizatorului, la secțiunea Informații personale, la care se adaugă:

a) Organizarea campaniei promoționale; 

b) Înscrierea participanților în cadrul campaniei promoționale.

9.3 Furnizarea datelor participanților cu caracter personal este necesară în scopul menționat la punctul  9.2. Refuzul de a furniza datele personale, necesare realizării scopului menționat mai sus, va conduce la imposibilitatea organizatorului de a-și îndeplini obligațiile legale în legătură cu acordarea creditului.

9.4  În ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal ale participanților, se aplică regulile prevăzute în documentul „Politica de confidențialitate”, afișat pe site-ul organizatorului, la secțiunea Informații personale.

10. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române de la sediul Organizatorului.

 

 

 

Exemplu de calcul reprezentativ

Exemplul de calcul de mai jos este pentru produsul Creditul de consum -  împrumut în valoare de 1.000,00 lei acordat pe o perioadă de 3 luni de zile:

  • Dobândă fixă: 9,9%/ lună
  • Comisionul de analiză dosar: 0 lei
  • Comisionul de administrare credit: 0 lei
  • DAE: 211,47%
  • Valoarea totală a dobânzii pe durata creditului: 204,22 lei
  • Valoarea totală plătibilă la finalul contractului: 1.204,22 lei

 

 

 

 

Prezentul Regulament a fost aprobat prin

Decizia Directorului General al SC BSG CREDIT IFN S.A.

Nr. 23 / 28.04.2023