REGULAMENT CAMPANIE

„Câștigă premii de vară cu BSG Credit”

 

1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1  Organizatorul campaniei „Câștigă premii de vară cu BSG Credit” este SC BSG Credit IFN S.A., având sediul social in Baia Mare, str. Salcâmului, nr. 1,  județul Maramureș, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J24/1297/2018, având Cod Unic de Înregistrare 39806419.

 

1.2 Prezentul Regulament are scopul de a informa cu privire la termenii și conditiile de desfășurare a Campaniei initiate de Organizator, campanie ce se adreseaza unei anumite categorii de participanti, anume desemnata de Organizator.

 

1.3 Participanții sunt obligați să respecte termenii si condițiile Regulamentului Oficial, potrivit celor menționate mai jos. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, de a întrerupe campania oricând pe parcursul desfăşurării acesteia, cu informarea prealabilă a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzătoare (afişare pe site, pagina de facebook etc.).

 

1.4  Nici o modificare nu poate produce efecte retroactiv. Participanții înregistrați până la momentul modificării vor beneficia de drepturile deja obținute.

 

1.5  Regulamentul este disponibil gratuit pe site-ul www.bsgcredit.ro, orice modificare a prezentului Regulament va fi adusă la cunoștința publicului cu cel puțin 24 de ore înainte de intrare in vigoare.

 

2. TEMEIUL LEGAL

 

Prezentul Regulament a fost intocmit în conformitate cu dispozitiile Ordonanței nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piața.

 

3. DURATA ȘI LOCUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

 

Campania este organizata și se va desfășura în mediul on-line (pe pagina de facebook a Organizatorului - https://ro-ro.facebook.com/bsgcredit), începand cu data de 15 Mai 2023 ora 00:00 și se va încheia în data de 15 August 2023 ora 24:00.

 

4. DREPT DE PARTICIPARE

 

4.1 De aceasta campanie beneficiaza exclusiv persoanele fizice cu domiciliul sau reședința în România, care în perioada 15.05.2023 – 15.08.2023 încheie cu societatea BSG CREDIT IFN S.A., cel puțin 1 contract de credit (indiferent de tipul de credit).

4.2 Nu au dreptul de participare la această Campanie angajații Organizatorului, precum și soțul/soția și rudele de gradul I sau II ai acestora.

 

4.3  Participarea la campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a Regulamentului.

 

5. MODUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

5.1 Pentru a participa la campanie, participantii trebuie sa încheie cu BSG Credit IFN S.A., cel puțin un contract de credit (indiferent de tipul de credit) în perioada 15.05.2023 – 15.08.2023.

 

5.2 Mecanismul campaniei

Clientii care, în perioada 15.05.2023 – 15.08.2023, aplica pentru un credit (indiferent de tipul creditului) și îndeplinesc conditiile de eligibilitate în vederea acordarii acestuia, sunt înscrisi automat în tragerea la sorti pentru castigarea unuia dintre cele 9 premii, oferite de Organizator.

 

5.3 Pentru a putea participa la campanie, este necesar ca participantul sa îndeplinească urmatoarele condiții în mod cumulativ:

- este cetatean roman domiciliat/rezident în Romania;

- are vârsta de 18 ani împlinită până cel mai târziu la data de 15 Mai 2023;

- deține un cont curent bancar în lei, deschis la o bancă din Romania;

- sa nu figureze cu un alt credit activ în evidentele Organizatorului la momentul solicitatii noului credit în perioada 15.05.2023-15.08.2023;

- sa îndeplinească conditiile de eligibilitate în vederea acordarii creditului.

 

5.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula fara a fi necesara o justificare, orice participare care nu este conforma cu dispozitiile prezentului Regulament.

 

5.5 Participantii își pot exprima refuzul de participare in prezenta Campanie, oricând pe perioada campaniei, în agenție, în scris sau prin apel telefonic la numărul 0374-650-650.

 

6. PREMIUL

6.1 În cadrul campaniei, Organizatorul va acorda 9 premii individuale, constând în:

- 3 lăzi frigorifice;

- 3 ventilatoare cu picior VORTEX;

- 3 telefoane Samsung Galaxy A14.

 

6.2  Valoarea premiilor este următoarea:

- 1 ladă frigorifică în valoare de 64,99 lei;

- 1 ventilator cu picior Vortex în valoare de 129,90 lei;

- 1 telefon Samsung Galaxy A14 în valoare de 767,28 lei.

 Valoarea totală a premiilor este de 2886,51 lei.

 

6.3  Pentru a intra în posesia premiului, câștigătorului nu îi vor fi impuse niciun fel de cheltuieli suplimentare.

 

6.4  Organizatorul nu va suporta niciun fel de cheltuieli după punerea câștigătorului în posesia premiului.

 

6.5  Premiul trebuie să fie revendicat în conformitate cu prevederile Regulamentului, în caz contrar, premiul nerevendicat ori necâștigat din cadrul Campaniei nu mai este datorat de către Organizator.

 

7. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORULUI

7.1 Câștigătorii campaniei vor fi desemnati în cadrul a 3 etape de tragere la sorți și publicati pe pagina de Facebook BSG Credit astfel:

 

- etapa 1 - 15 Iunie: extragere 3 câștigători ( 1 ladă frigorifică, 1 ventilator, 1 telefon);

- etapa 2 - 17 Iulie: extragere 3 câștigători ( 1 ladă frigorifică, 1 ventilator, 1 telefon);

- etapa 3 - 17 August: extragere 3 câștigători ( 1 ladă frigorifică, 1 ventilator, 1 telefon).

 

7.2 Tragerea la sorți se va face în mod aleatoriu, prin mijloace electronice, utilizând site-ul random.org. În urma tragerilor la sorți conform datelor menționate la pct. 7.1 vor fi desemnați cei 9 câștigători.

 

7.3  La tragerea la sorți vor participa toate persoanele care au îndeplinit condițiile de participare menționate la punctul 5.

 

7.4  Câștigătorii concursului vor fi desemnati după cum urmează:

(i) Se vor organiza extrageri potrivit mecanismului Concursului, pentru toate persoanele care au îndeplinit condițiile de participare menționate la pct. 5.

(ii) Se vor desemna 3 câștigători pentru fiecare etapă de extragere. Pentru cazul în care unul/mai multi dintre câștigătorii desemnati prin tragere la sorti nu accepta premiul din diferite motive și comunica acest lucru Organizatorului sau se dovedeste ca nu a îndeplinit conditiile de participare la aceasta Campanie, se va face o noua extragere, persoana/persoanele selectate cu aceasta ocazie avand rolul de a prelua locul castigatorului/lor initial/i.

(iii) Cei 9 câștigători oficiali la extragerile din datele menționate la pct. 7.1. vor fi contactați telefonic/SMS și vor fi anunțați despre castigarea Premiilor.

(iv) Organizatorul va face publica lista cu numele castigatorilor si denumirea premiilor castigate dupa validarea finala a acestora, prin postarea acestor informatii pe pagina de Facebook BSG Credit.

(v) Castigatorul nu are dreptul de a solicita schimbarea premiului. Nu se acorda contravaloarea în bani a premiilor.

 

7.5  În cazul în care câștigătorul nu poate fi contactat la numărul de telefon indicat în cererea de acordare a creditului, în vederea revendicarii premiului, acesta nu mai este datorat de Organizator.

 

8. VALIDAREA CÂȘTIGĂTORILOR. ACORDAREA PREMIILOR.

8.1 Câștigătorii vor fi anunțati de către Organizator prin telefon sau mesaj SMS, în maxim 3 zile lucrătoare de la extragere.

 

8.2 Fiecare castigator va fi anuntat telefonic, la numarul de telefon pe care l-a mentionat în cererea de credit, cu privire la procedura de urmat in vederea validarii finale si atribuirii premiului. Pentru ridicarea premiului, câştigătorul trebuie să se prezinte personal la adresa indicata de Organizator cu actul de identitate, în original. La primirea premiului, participantul va semna un Proces-Verbal de Predare-Primire a premiului însoțit de certificatul de garanției al acestuia.

 

8.3 In cazul in care castigatorul nu poate fi contactat telefonic conform art. 8.1 de mai sus (ca de exemplu in situatiile in care nu raspunde la telefon/mesaj, numarul nu este alocat, nu se afla in aria de acoperire a serviciului de telefonie mobila, numarul de telefon este suspendat, deranjat etc) acesta va fi invalidat, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, iar Organizatorul isi rezerva dreptul de a face o noua extragere în vederea acordarii premiului.

 

8.4 Orice eroare în datele furnizate de către Participanti (inclusiv de Participantul declarat câștigător) nu atrage raspunderea Organizatorului. Pe cale de consecinta, Organizatorul nu are niciun fel de obligație în cazul furnizarii de către Participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea acordarii premiului conform mentiunilor din prezentul Regulament.

 

9. RESPONSABILITATE

9.1  Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare, inclusiv invalidarea participantului, în caz de tentative de fraudă a mecanismului campaniei ori a platformei acestuia, în caz de abuz sau orice alt fel de tentative ori suspiciune de fraudă care ar putea afecta imaginea campaniei sau a companiei BSG Credit IFN S.A.

 

9.2  Organizatorul nu își asumă responsabilitatea in cazul in care participantul nu indeplineste conditiile de eligibilitate pentru acordarea creditului.

 

9.3 Reclamaţiile cu privire la premiul câştigat efectuate după semnarea procesului-verbal de predare-primire a premiului, nu vor fi luate în considerare şi nu vor fi responsabilitatea Organizatorului.

 

 

10. TAXE ȘI IMPOZITE

Organizatorul Campaniei este răspunzator de plata taxelor sau obligaţiilor financiare, conform prevederilor legale în vigoare.

 

11. ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI

11.1  Campania Promoțională poate înceta în cazul apariției unui eveniment ce constituie forța majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a o continua.

11.2  Campania Promoțională poate înceta pentru motivele enumerate la pct. 11.1 numai după înștiințarea prealabilă a publicului.

 

12. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

12.1  Organizatorul prelucreaza datele personale ale participantilor la aceasta campanie în conformitate cu legislatia aplicabila în domeniul prelucrarii datelor cu caracter personal, Regulamentul U.E. 2016/679 – GDPR.

 

12.2 Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal sunt cele prevazute în documentul „Politica de confidentialitate”, afisat pe site-ul organizatorului, la sectiunea Informații personale, la care se adauga:

a) Organizarea campaniei promotionale; 

b) Inscrierea participantilor în cadrul campaniei promotionale.

 

12.3 Furnizarea datelor participantilor cu caracter personal este necesara in scopul mentionat la punctul 12.2. Refuzul de a furniza datele personale, necesare realizarii scopului mentionat mai sus, va conduce la imposibilitatea organizatorului de a-si indeplini obligatiile legale in legatura cu acordarea creditului.

 

12.4  În ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal ale participantilor, se aplica regulile prevazute în documentul „Politica de confidentialitate”, afisat pe site-ul organizatorului, la sectiunea Informații personale.

 

13. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române de la sediul Organizatorului.

 

 

Prezentul Regulament a fost aprobat prin

Decizia Directorului General al SC BSG CREDIT IFN S.A.

Nr.  30 / 12.05.2023