REGULAMENT CAMPANIE

„Black-Friday”

 

1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1  Organizatorul campaniei „Black Friday” este SC BSG Credit IFN S.A., având sediul social in Baia Mare, str. Salcâmului, nr. 1,  județul Maramureș, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J24/1297/2018, având Cod Unic de Înregistrare 39806419.

 

1.2 Prezentul Regulament are scopul de a informa cu privire la termenii și conditiile de desfășurare a Campaniei initiate de Organizator, campanie ce se adreseaza unei anumite categorii de participanti, anume desemnata de Organizator.

 

1.3 Participanții sunt obligați să respecte termenii si condițiile Regulamentului Oficial, potrivit celor menționate mai jos. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, de a întrerupe campania oricând pe parcursul desfăşurării acesteia, cu informarea prealabilă a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzătoare (afişare pe site, pagina de facebook etc.).

 

1.4  Nici o modificare nu poate produce efecte retroactiv. Participanții înregistrați până la momentul modificării vor beneficia de drepturile deja obținute.

 

1.5  Regulamentul este disponibil gratuit pe site-ul www.bsgcredit.ro, orice modificare a prezentului Regulament va fi adusă la cunoștința publicului cu cel puțin 24 de ore înainte de intrare in vigoare.

 

2. TEMEIUL LEGAL

 

Prezentul Regulament a fost intocmit în conformitate cu dispozitiile Ordonanței nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piața.

 

3. DURATA ȘI LOCUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

 

Campania este organizata și se va desfășura în mediul on-line (pe pagina de facebook a Organizatorului - https://ro-ro.facebook.com/bsgcredit), începand cu data de 16 Octombrie 2023 ora 00:00 și se va încheia în data de 15 Noiembrie 2023 ora 24:00.

 

4. DREPT DE PARTICIPARE

 

4.1 De aceasta campanie beneficiaza exclusiv persoanele fizice cu domiciliul sau reședința în România, care în perioada 16.10.2023 – 15.11.2023 încheie cu societatea BSG CREDIT IFN S.A., cel puțin 1 contract de credit (indiferent de tipul de credit).

4.2 Nu au dreptul de participare la această Campanie angajații Organizatorului, precum și soțul/soția și rudele de gradul I sau II ai acestora.

 

4.3  Participarea la campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a Regulamentului.

 

5. MODUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

5.1 Pentru a participa la campanie, participantii trebuie sa încheie cu BSG Credit IFN S.A., cel puțin un contract de credit (indiferent de tipul de credit) în perioada 16.10.2023 – 15.11.2023.

 

5.2 Mecanismul campaniei

Clientii care, în perioada 16.10.2023 – 15.11.2023, aplica pentru un credit (indiferent de tipul creditului) și îndeplinesc conditiile de eligibilitate în vederea acordarii acestuia, sunt înscrisi automat în tragerea la sorti pentru castigarea unuia dintre cele 5 premii individuale, oferite de Organizator, constând în vouchere Emag în valoare de 500 de lei fiecare.

 

5.3 Pentru a putea participa la campanie, este necesar ca participantul sa îndeplinească urmatoarele condiții în mod cumulativ:

- este cetatean roman domiciliat/rezident în Romania;

- are vârsta de 18 ani împlinită până cel mai târziu la data de 16 Octombrie 2023;

- deține un cont curent bancar în lei, deschis la o bancă din Romania;

- sa nu figureze cu un alt credit activ în evidentele Organizatorului la momentul solicitatii noului credit în perioada 16.10.2023-15.11.2023;

- sa îndeplinească conditiile de eligibilitate în vederea acordarii creditului.

 

5.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula fara a fi necesara o justificare, orice participare care nu este conforma cu dispozitiile prezentului Regulament.

 

5.5 Participantii își pot exprima refuzul de participare in prezenta Campanie, oricând pe perioada campaniei, în agenție, în scris sau prin apel telefonic la numărul 0374-650-650.

 

6. PREMIUL

6.1 În cadrul campaniei, Organizatorul va acorda 5 premii individuale, constând în vouchere Emag a câte 500 lei fiecare.

 

6.2  Valoarea unui premiu este 500 de lei iar valoarea totală a premiilor este de 2500 de lei.

 

6.3  Pentru a intra în posesia premiului, câștigătorului nu îi vor fi impuse niciun fel de cheltuieli suplimentare.

 

6.4  Organizatorul nu va suporta niciun fel de cheltuieli după punerea câștigătorului în posesia premiului.

 

6.5  Premiul trebuie să fie revendicat în conformitate cu prevederile Regulamentului, în caz contrar, premiul nerevendicat nu mai este datorat de către Organizator. Premiile câștigate și nerevendicate în termen de 30 zile calendaristice de la data validării câștigătorului rămân în posesia organizatorului.

 

7. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR

7.1 Câștigătorii concursului vor fi desemnati prin tragere la sorți și publicati pe pagina de Facebook BSG Credit în ziua de Joi, 16.11.2023.

 

7.2 Tragerea la sorți se va face în mod aleatoriu, prin mijloace electronice, utilizând site-ul random.org. În urma tragerilor la sorți conform datelor menționate la pct. 7.1 vor fi desemnați cei 5 câștigători.

 

7.3  La tragerea la sorți vor participa toate persoanele care au îndeplinit condițiile de participare menționate la punctul 5.

 

7.4  Câștigătorii concursului vor fi desemnati după cum urmează:

(i) Se vor organiza extrageri potrivit mecanismului Concursului, pentru toate persoanele care au îndeplinit condițiile de participare menționate la pct. 5.

(ii) Se vor desemna 5 câștigători. Pentru cazul în care unul/mai multi dintre câștigătorii desemnati prin tragere la sorti nu accepta premiul din diferite motive și comunica acest lucru Organizatorului sau se dovedeste ca nu a îndeplinit conditiile de participare la aceasta Campanie, se va face o noua extragere, persoana/persoanele selectate cu aceasta ocazie avand rolul de a prelua locul castigatorului/lor initial/i.

(iii) Cei 5 câștigători oficiali la extragerile din datele menționate la pct. 7.1. vor fi contactați telefonic/SMS și vor fi anunțați despre castigarea Premiilor.

(iv) Organizatorul va face publica lista cu prenumele castigatorilor si denumirea premiilor castigate dupa validarea finala a acestora, prin postarea acestor informatii pe pagina de Facebook BSG Credit.

(v) Castigatorul nu are dreptul de a solicita schimbarea premiului. Nu se acorda contravaloarea în bani a premiilor.

 

8. VALIDAREA CÂȘTIGĂTORILOR. ACORDAREA PREMIILOR.

 

8.1 Câștigătorii vor fi anunțați de către Organizator prin telefon sau mesaj SMS în ziua extragerii.

 

8.2 Fiecare câștigator va fi anuntat telefonic sau prin mesaj, la numarul de telefon pe care l-a mentionat în cererea de credit, cu privire la procedura de urmat in vederea validarii finale si atribuirii premiului.

 

8.3 In cazul in care castigatorul nu răspunde la telefon sau la mesaj în termen de 24 de ore de la data extragerii, acesta va fi invalidat, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, iar Organizatorul isi rezerva dreptul de a face o noua extragere în vederea acordarii premiului.

 

8.4 Orice eroare în datele furnizate de către Participanti (inclusiv de Participantul declarat câștigător) nu atrage raspunderea Organizatorului. Pe cale de consecinta, Organizatorul nu are niciun fel de obligație în cazul furnizarii de către Participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea acordarii premiului conform mentiunilor din prezentul Regulament.

 

9. RESPONSABILITATE

9.1  Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare, inclusiv invalidarea participantului, în caz de tentative de fraudă a mecanismului campaniei ori a platformei acestuia, în caz de abuz sau orice alt fel de tentative ori suspiciune de fraudă care ar putea afecta imaginea campaniei sau a companiei BSG Credit IFN S.A.

 

9.2  Organizatorul nu își asumă responsabilitatea in cazul in care participantul nu indeplineste conditiile de eligibilitate pentru acordarea creditului.

 

9.3 Reclamaţiile cu privire la premiul câştigat efectuate după transmiterea premiului, nu vor fi luate în considerare şi nu vor fi responsabilitatea Organizatorului.

 

10. TAXE ȘI IMPOZITE

Organizatorul Campaniei este răspunzator de plata taxelor sau obligaţiilor financiare, conform prevederilor legale în vigoare.

 

11. ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI

11.1  Campania Promoțională poate înceta în cazul apariției unui eveniment ce constituie forța majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a o continua.

11.2  Campania Promoțională poate înceta pentru motivele enumerate la pct. 11.1 numai după înștiințarea prealabilă a publicului.

 

12. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

12.1  Organizatorul prelucreaza datele personale ale participantilor la aceasta campanie în conformitate cu legislatia aplicabila în domeniul prelucrarii datelor cu caracter personal, Regulamentul U.E. 2016/679 – GDPR.

 

12.2 Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal sunt cele prevazute în documentul „Politica de confidentialitate”, afisat pe site-ul organizatorului, la sectiunea Informații personale, la care se adauga:

 

a) Organizarea campaniei promotionale; 

b) Inscrierea participantilor în cadrul campaniei promotionale.

 

12.3 Furnizarea datelor participantilor cu caracter personal este necesara in scopul mentionat la punctul 12.2. Refuzul de a furniza datele personale, necesare realizarii scopului mentionat mai sus, va conduce la imposibilitatea organizatorului de a-si indeplini obligatiile legale in legatura cu acordarea creditului.

 

12.4  În ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal ale participantilor, se aplica regulile prevazute în documentul „Politica de confidentialitate”, afisat pe site-ul organizatorului, la sectiunea Informații personale.

 

13. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române de la sediul Organizatorului.

 

 

Prezentul Regulament a fost aprobat prin

Decizia Directorului General al SC BSG CREDIT IFN S.A.

Nr.  49 / 13.10.2023

whatsapp