Termeni si conditii utilizare site

TERMENI ȘI CONDIȚII

Site web www.bsgcredit.ro

I. Aspecte generale privind serviciile și conținutul raportului juridic:

(1) Anterior utilizării prezentului site web deținut de către societatea BSG Credit IFN S.A., vă rugăm citiți cu atenție toți termenii și toate condițiile de utilizare prevăzute în prezentul document, asumându-vă faptul că acceptarea acestora presupune înțelegerea tuturor condițiilor și a mecanismelor de utilizare a site-ului și implicit a modalității și procedurii de aplicare și contractare a unui credit. În acest sens, însușirea în orice fază a utilizării site-ului a prezentelor condiții presupune acceptarea acestora în integralitatea lor, fără obiecțiuni, în mod irevocabil. Pentru a înlătura orice dubiu, acceptarea termenelor și condițiilor presupune înțelegerea în integralitate a modalității de furnizare a serviciilor de creditare de către BSG Credit IFN S.A., așa cum sunt descrise în prezentul document și cum rezultă din orice material publicat pe site-ul (pagina) web www.bsgcredit.ro Beneficiarul fiind singurul în măsură să decidă cu privire la utilizarea sau neutilizarea acestuia. Pe toată perioada de utilizare a site-ului (paginii) web, consumatorul va avea în vedere Condițiile Generale precum și Condițiile contractului cadru de creditare și a Formularului Informații standard la nivel European ce pot fi parcurse oricând până la data încheierii contractului de credit, în secțiunea „Cum obțin un credit”.

(2) Documentele la care Beneficiarul are acces ca urmare a accesării site-ul (paginii) web a BSG Credit IFN S.A. vor fi utilizate strict doar în scopul informării și studierii lor de către Beneficiar, în scop necomercial. Pot fi descărcate doar în scop necomercial, fără a fi multiplicate, distribuite, comercializate ș.a.m.d.

(3) Utilizarea prezentului site (pagina) web presupune: (a) acceptarea termenilor și condițiilor de utilizare; (b) prelucrarea de date cu caracter personal potrivit Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor - GDPR), precum și potrivit legislației naționale specifice; (c) alți termeni ți condiții care rezultă din prezentul document sau din alte acte încheiate între părți (Condiții Generale, Contract de credit ș.a.m.d.);

(4) Societatea BSG Credit IFN S.A., societate de naționalitate română, titulara dreptului de proprietate asupra site-ului web www.bsgcredit.ro precum și proprietar asupra tuturor drepturilor de proprietate intelectuală și de autor asupra conținutului acestuia, în condițiile legii, își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul site-ului web, a politicii de confidențialitate, a termenelor și condițiilor de utilizare, precum și a mecanismelor de funcționare, fără nicio notificare prealabilă, utilizatorii având obligația de minimă diligență în a consulta periodic termenele și condițiile de utilizare a portalului web. Prin acceptarea termenilor și condițiilor de utilizare, utilizatorii își asumă o obligație de diligență în sensul verificării periodice și ori de câte ori contractează serviciile puse la dispoziție de către BSG Credit IFN S.A., înțelegând și asumându-și faptul că proprietarul site-ului (paginii) web nu este ținut/ obligat să informeze terții cu privire la modificarea acestora. Termeni și condițiile pot suferi modificări succesive în scopul îmbunătățirii permanente a serviciilor furnizate prin intermediul site-ului (paginii) web, datorită modificării oricăror elemente care țin de funcțiunea site-ului (paginii) web sau a metodologiei de utilizare a acestuia, precum și în scopul adaptării politicilor site-ului (paginii) web la legislația în vigoare. Astfel, îndemnăm toate persoanele interesate de prezentele termene și condiții să le verifice periodic, să le studieze cu meticulozitate și să decidă în consecință dacă urmează să utilizeze sau nu serviciile de creditare on-line puse la dispoziție de către BSG Credit IFN S.A. prin intermediul site-ului web www.bsgcredit.ro î n sensul în care BSG Credit IFN S.A. nu va fi ținut răspunzător pentru nicio reclamație/ pretenție ulterioară acceptării termenelor și condițiilor. Termenii și condițiile de utilizare vor fi supuse acceptării: (a) la data înregistrării contului de către Beneficiar; (b) când se operează modificări care, prin natura lor, afectează profilul serviciilor furnizate, cu prima ocazie de logare a Beneficiarului.

(5) BSG Credit IFN S.A. își rezervă dreptul de a limita accesul terților la produsele sale de creditare, precum și la serviciile conexe disponibile on-line, și de a șterge contul oricărui utilizator, în cazul justificat în care consideră că accesul pe site-ul web și existența contului ar putea prejudicia BSG Credit IFN S.A. sau un terț contractant ori partener al BSG credit IFN S.A.

(6) Conturile de utilizator multiple, aparținând aceleiași persoane, nu sunt agreate de către BSG Credit IFN S.A. acesta rezervându-și dreptul de a verifica prin mijloace specifice existența acestora. În cazul în care BSG Credit IFN S.A. va constata că o astfel de ipoteză se confirmă, va proceda de îndată la blocarea conturilor mai sus menționate, fără posibilitatea de a mai accesa produsele de creditare sau serviciile conexe. Totodată, BSG Credit IFN S.A. își rezervă dreptul de a iniția orice proceduri judiciare prevăzute de lege în vederea tragerii la răspundere a persoanelor aflate în culpă, precum și la recuperarea oricărui prejudiciu suferit în urma unor asemenea operațiuni, inclusiv cheltuielile cu diverse servicii profesionale: avocați, experți în tehnologia informației, experți contabili ș.a.m.d.. Pasivitatea BSG Credit IFN S.A. în adoptarea unei poziții nu presupune și nu va fi interpretată sub nicio formă ca fiind o renunțare la dreptul pretins.

(7) Prin acceptarea termenilor și condițiilor, Beneficiarul confirmă și declară faptul că: (a) nu mai deține un cont pe site-ul (pagina) web www.bsgcredit.ro ; (b) nu a deținut un cont pe site-ul (pagina) web www.bsgcredit.ro care să fi făcut obiectul blocării sau ștergerii unui cont;

(8) Beneficiarul este de acord cu modalitatea de debitare automată a cardului bancar, ca modalitate de rambursare a creditului, precum și a costurilor asociate. Beneficiarul este de acord ca înainte de încheierea contractului, prin intermediul cererii de credit, să furnizeze datele cardului său către procesatorul de plăti partener al BSG Credit IFN , și că informațiile cu privire la cardul său sa fie verificate și validate de către BSG Credit IFN , autorizându-l pe acesta să efectueze o tranzacție simbolică, în valoare de 0,10 lei, ce urmează a se returna, fără a presupune costuri pentru Beneficiar. Beneficiarul autorizează expres și irevocabil BSG Credit IFN să debiteze cardul său cu sumele datorate de către acesta la scadență (valoarea totală plătibilă), precum și cu sumele reprezentând accesorii (dobânzi, penalități) și costurile percepute de terți datorate potrivit dispozițiilor contractuale, după caz.

II. Informații privind serviciile de creditare, precum și alte servicii conexe, dacă este cazul:

(1) Produsele de creditare pentru care Beneficiarul optează vor fi furnizate de către BSG Credit IFN S.A prin intermediul site-ul (pagina) web www.bsgcredit.ro , în calitate de prestator de servicii autorizat. Având în vedere specificul obiectului de activitate al BSG Credit IFN S.A., societatea efectuează operațiuni de creditare a populației potrivit ofertei de servicii publicate. BSG Credit IFN S.A. deține toate licențele/ permisele necesare prestării activității de creditare, fiind instituție financiară nebancară autorizată potrivit normelor Băncii Naționale a României, precum și a celorlalte dispoziții legale aplicabile. În calitate de prestator, BSG Credit IFN S.A. va răspunde tuturor reclamațiilor privitoare la serviciile comercializate. În acest sens, pentru soluționarea cu celeritate a oricărei sesizări, vă solicităm respectuos să ne transmiteți o comunicare pe adresa suport @bsgcredit.ro Formularea de sesizări prin alte mijloace decât prin e-mail nu garantează soluționarea cu celeritate a situației sesizate. Beneficiarul poate opta pentru depunerea unei sesizări la orice agenție a BSG Credit IFN S.A., urmând ca BSG Credit IFN S.A. să depună toate diligențele în vederea soluționării ei cu celeritate. De asemenea, formularea unei sesizări presupune, în consecință, furnizarea de către persoana în cauză de date cu caracter personal. În acest sens, vă recomandăm să studiați cu temeinicie prezentul document, precum și orice alte politici și documente de referință pe care BSG Credit IFN S.A. le pune la dispoziție prin intermediul www.bsgcredit.ro .

(2) În ceea ce privește dreptul Beneficiarului, în calitatea sa de consumator, de a se prevala de dreptul de retragere/ renunțare, acesta va consulta prevederile O.U.G. nr. 50/ 2010 privind contractele de credit pentru consumatori și prevederile O.U.G. 52/ 2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile. Astfel, toate aceste condiții vor fi consultate de către Beneficiar inclusiv în modelul de contract de credit pus la dispoziție de către BSG Credit IFN S.A. la secțiunea „Cum obțin un credit” sau în agențiile BSG Credit IFN S.A.

III. Apartenența drepturilor de autor

(1) BSG Credit IFN S.A. este autorul și proprietarul exclusiv al site-ului (paginii) web și beneficiază de toate drepturile legale recunoscute autorilor, conform legislației române și internaționale. În lipsa altor precizări, toate materialele, clipurile audio/video, modelele de contracte, texte etc. constituie proprietatea exclusivă a BSG Credit IFN S.A.. Pentru a înlătura orice dubiu, materialele, incluzând imagini, ilustrații, design-uri, icoane, fotografii, clipuri audio/ video, modele de contracte, texte etc. încărcate sau puse la dispoziție de către BSG Credit IFN S.A. sunt în proprietatea exclusivă a BSG Credit IFN S.A.. BSG Credit IFN S.A. își rezervă dreptul de a se adresa instanțelor de judecată precum și oricăror instituții publice abilitate pentru protejarea intereselor și drepturilor patrimoniale și nepatrimoniale ale acestuia.

(2) BSG Credit IFN S.A. nu face nicio declarație cu privire la conținutul nici unuia dintre site-urile web pe care le accesați prin intermediul www.bsgcredit.ro. La accesarea unui site care nu aparține BSG Credit IFN S.A. vă rugăm să aveți în vedere faptul că site-ul web funcționează independent de BSG Credit IFN S.A. iar acesta nu exercită nici un control asupra conținutului site-ului în cauză. Stabilirea sau facilitarea unei legături ( link ) către un site web independent de site-ul web al BSG Credit IFN S.A. nu presupune că BSG Credit IFN S.A. își însușește și acceptă responsabilitatea pentru conținutul sau utilizarea unui asemenea site web. Beneficiarul acceptă faptul că pot exista reclame și/sau materiale promoționale, ori invitații pentru a accesa pagini web ale unor terți, si pe care site-ul (pagina) web a BSG Credit IFN S.A. le livrează clienților/ utilizatorilor săi ca urmare a unor convenții de promovare cu diverse motoare de căutare (ex. Google).

IV. Clauze finale

(1) Beneficiarul înțelege că orice înțelegere/convenție încheiată între acesta și BSG Credit IFN S.A. este supusă rezilierii de plin drept de către BSG Credit IFN S.A. , fără a fi necesară nicio procedură judiciară sau extra judiciară și fără aportul instanțelor de judecată, în cazul în care Solicitantul/împrumutatul a uzat de fals în declarații sau/și în informațiile puse la dispoziția BSG Credit IFN , declarații/informații false sau incomplete pe baza cărora BSG Credit IFN a acceptat înțelegerea/convenția respectivă dar pe care BSG Credit IFN nu ar fi încheiat-o sau ar fi încheiat-o în alte condiții dacă ar fi cunoscut realitatea.

(2) În cazul nerespectării termenilor și condițiilor prezentate pe site de către utilizatori sau orice comportament care aduce prejudicii BSG Credit IFN S.A. pot conduce la suspendarea accesului respectivilor utilizatori la serviciile oferite de acest site. BSG Credit IFN va putea opera modificări ale conținutului și/sau structura site-ului www.bsgcredit.ro în orice moment și fără nicio informare prealabilă.

Pentru orice informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați.

BSG Credit IFN S.A.

whatsapp