REGULAMENT CAMPANIE

„Recomanzi și câștigi 100 lei”

Perioada campaniei: 01 Aprilie 2024 – 30 Iunie 2024

 

 

1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1  Organizatorul campaniei „Recomanzi și câștigi 100 lei” denumită în continuare Campania” este SC BSG Credit IFN S.A. denumită în prezentul Regulament Organizatorul, având sediul social în Baia Mare, str. Salcâmului, nr. 1, județul Maramureș, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J24/1297/2018, având Cod Unic de Înregistrare 39806419.

1.2 Prezentul Regulament are scopul de a informa cu privire la termenii și conditiile de desfășurare a Campaniei initiate de Organizator, campanie ce se adreseaza unei anumite categorii de participanti, anume desemnata de Organizator.

1.3  Participanții sunt obligați să respecte termenii și condițiile Regulamentului Oficial, potrivit celor menționate mai jos. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, de a întrerupe campania promoţională oricând pe parcursul desfăşurării acesteia, cu informarea prealabilă a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzătoare (afişare pe site, pagina de facebook etc.).

1.4  Nici o modificare nu poate produce efecte retroactiv. Participanții înregistrați până la momentul modificării vor beneficia de drepturile deja obținute.

1.5  Regulamentul este disponibil gratuit pe site-ul www.bsgcredit.ro, orice modificare a prezentului Regulament va fi adusă la cunoștința publicului cu cel puțin 24 de ore înainte de intrarea în vigoare.

2. SCOPUL CAMPANIEI

Scopul campaniei „Recomanzi și câștigi 100 lei” are drept scop promovarea produselor financiare oferite de BSG Credit IFN și concomitent de a atrage clienți noi.

3. TEMEIUL LEGAL

Prezentul Regulament a fost întocmit în conformitate cu dispozițiile Ordonanței nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață.

 

4. DURATA ȘI LOCUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

4.1 Campania promoțională se desfășoară în mediul on-line, (pe pagina de facebook a Organizatorului - https://ro-ro.facebook.com/bsgcredit), începand cu data de 01 Aprilie 2024 ora 00:00 și se va încheia în data de 30 Iunie 2024 ora 24:00.

4.2 În situația în care Organizatorul decide să scurteze/să prelungească această Campanie, acest fapt va fi adus la cunoștința publicului, prin emiterea unui nou regulament, care va fi afisat pe site-ul www.bsgcredit.ro cu cel puțin 24 de ore înainte de intrarea în vigoare.

4.3 După încheierea Campaniei, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate sau obligație în legătură cu nicio situație/ împrejurare care ar conduce publicul la concluzia că aceasta este actuală sau continuă.

5. DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1 Pentru participarea la prezenta campanie, participanții și persoanele recomandate trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

5.1.1 Condiții privind participantul:

 • să fie client BSG Credit IFN, respectiv să dețină un contract de credit activ sau lichidat încheiat cu Organizatorul;
 • să recomande în perioada Campaniei una sau mai multe persoane fizice care vor contracta ulterior un împrumut de la Organizator în perioada campaniei
 • să obțină acordul prealabil al persoanei pe care o recomandă ca datele acesteia să fie furnizate către Organizator;
 • să transmită Organizatorului informațiile despre persoana recomandată prin următoarele variante: e-mail la adresa [email protected]; telefonic, apelând numărul 0374.650.650 sau prin completarea informațiilor din secțiunea dedicată pe site-ul www.bsgcredit.ro.

5.1.2 Condiții privind persoana recomandată:

 • să aibă vârsta de minim 18 ani la data transmiterii solicitării de credit;
 • să fie cetățean român cu domiciliul sau reședința în România;
 • să fie salariat sau pensionar, iar veniturile să fie realizate pe teritoriul României;
 • să fie client nou BSG Credit IFN (să nu aibă credit activ sau să fi fost client BSG Credit IFN);
 • să inițieze solicitarea creditului în termen de maxim 30 de zile de la data recomandarii în vederea stabilirii eligibilității privind acordarea creditului.

5.2 Nu au dreptul de participare la această Campanie Promoțională angajații Organizatorului, precum și soțul/soția și rudele de gradul I și II ai acestora.

5.3 Participarea la campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a Regulamentului.

5.4 Organizatorul nu are obligația de a credita persoana recomandată dacă aceasta nu îndeplinește condițiile de eligibilitate stabilite prin normele interne ale Organizatorului și nici nu are obligația de a acorda vreun beneficiu participantului care a recomandat-o.

 

6. PREMIILE CAMPANIEI

6.1 În cadrul campaniei „Recomanzi și câștigi 100 lei” Organizatorul acordă participanților care îndeplinesc condițiile prezentului Regulament premii în bani, fiecare premiu având o valoare individuală de 100 lei.

6.2 Participantul primește 100 lei pentru fiecare persoană recomandată care contractează un împrumut de la Organizator în perioada campaniei și care îndeplinește și celelalte condiții de participare, prevăzute în prezentul Regulament.

 

7. MODUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

7.1 Participantul va fi informat despre Campanie printr-un SMS și/sau e-mail.

7.2 Pentru a participa la campania „Recomanzi și câștigi 100 lei”, participanții trebuie să recomande una sau mai multe persoane care ulterior să contracteze un credit de la Organizator, în perioada campaniei.

7.3 Recomandarea se face prin transmiterea informațiilor despre persoana recomandată prin următoarele variante: e-mail la adresa [email protected]; telefonic, apelând numărul 0374.650.650 sau prin completarea informațiilor din secțiunea dedicată pe site-ul www.bsgcredit.ro.

7.2 Dacă persoana recomandată va contracta un contract de credit cu Organizatorul și sunt îndeplinite toate condițiile cumulative menționate la punctul 5.1 din prezentul Regulament, participantul care a efectuat recomandarea va primi 100 lei pentru fiecare persoană recomandată.

7.4 Mecanismul campaniei

7.4.1 Participanții care întrunesc condițiile Campaniei vor transmite către Organizator recomandările conform pct. 7.2 și 7.3 din prezentul Regulament.

7.4.2 Participantul trebuie să ofere următoarele informații despre persoana recomandată, după ce a obținut în prealabil acordul acesteia de a oferi Organizatorului aceste date:

 • Numărul de telefon al persoanei recomandate;

SAU

 • Adresa de email a persoanei recomandate.

7.4.3 Dacă persoana recomandată accesează creditul, persoana care l-a recomandat (participantul) va primi o confirmare telefonică/ e-mail cu privire la acordarea premiului.

7.4.4 Premiile se acordă participanților prin virament bancar.

7.5 Validarea și acordarea Premiilor

7.5.1 Pentru validarea premiului, participantul trebuie să îndeplinească condițiile menționate la pct. 5.1.1 din Regulament și sa nu aiba intarzieri mai mari de 30 de zile la plata creditului (in cazul in care detine un contract activ), la data la care se face transferul sumei in contul bancar al acestuia.

7.5.2 Participantul trebuie să transmită în mod corect informațiile complete solicitate despre persoana recomandată în modalitatea prevăzută la pct. 7 din prezentul Regulament. Doar recomandările care conțin informațiile complete vor fi considerate valide și asigură participarea în campania „Recomanzi și câștigi 100 lei”.

7.5.3 Dacă o persoană a fost recomandată de mai multe persoane, beneficiul îl va primi primul participant a cărei recomandare s-a concretizat în acordarea creditului. La semnarea contractului de credit, persoana recomandată va trebui să indice numele persoanei care i-a recomandat instituția BSG Credit IFN.

 

7.5.4 Dacă un participant recomandă mai multe persoane, participantul va primi suma de 100 lei pentru fiecare persoană recomandată care încheie un contract de credit cu Organizatorul.

7.5.5 Fiecare participant beneficiar va fi anunțat telefonic/ e-mail dacă persoana recomandată de el a devenit client BSG Credit și va primi informații referitoare la modalitatea acordării beneficiului.

7.5.6 Beneficiile vor fi acordate sub formă de bani prin virament bancar în contul IBAN care se regăsește în extrasul de cont atașat dosarului de credit aferent participantului. Participantul este responsabil de informarea Organizatorului cu privire la actualizarea/modificarea datelor de contact si a contului bancar.

7.6 Virarea premiului in contul bancar al Participantului se va efectua in termen de maxim 10 zile calendaristice de la data contractarii creditului de catre persoana recomandata.

7.7 Organizatorul își rezervă dreptul de a anula fără a fi necesară o justificare, orice participare care nu este conformă cu dispozițiile prezentului Regulament.

8. RESPONSABILITATE

8.1  Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare, inclusiv invalidarea participantului, în caz de tentative de fraudă a mecanismului campaniei ori a platformei acestuia, în caz de abuz sau orice alt fel de tentative ori suspiciune de fraudă care ar putea afecta imaginea campaniei sau a companiei BSG Credit IFN S.A.

8.2  Organizatorul nu își asumă responsabilitatea în cazul în care participantul nu îndeplinește condițiile de eligibilitate pentru acordarea creditului.

8.3 Organizatorul nu este obligat să acorde beneficiile persoanelor participante care nu au respectat sau care nu se încadrează în condițiile prevăzute în Regulament.

8.4 Organizatorul nu își asumă răspunderea cu privire la beneficiile acordate în urma fraudei sau inducerii în eroare a Organizatorului. Acest fapt va atrage răspunderea personală a beneficiarului pentru prejudiciile aduse Organizatorului.

8.5 Participanții la această Campanie acceptă și au obligația să respecte și să se conformeze tuturor condițiilor și solicitărilor impuse de Organizator în prezentul Regulament, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală și exclusivă a participanților la Campanie.

8.6 Prin participarea la această Campanie, participanții sunt de acord și acceptă toate prevederile prezentului Regulament și își asumă în totalitate responsabilitatea pentru acțiunile lor.

9. TAXE ȘI IMPOZITE

Organizatorul Campaniei este răspunzator de plata taxelor sau obligaţiilor financiare, conform prevederilor legale în vigoare.

10. ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI

10.1  Campania Promoțională poate înceta în cazul apariției unui eveniment ce constituie forța majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a o continua.

10.2  Campania Promoțională poate înceta pentru motivele enumerate la pct. 10.1 numai după înștiințarea prealabilă a publicului. Într-un astfel de caz, Organizatorul va anunța publicul prin intermediul site-ului https://www.bsgcredit.ro/ cu minim 24 ore înainte de suspendare/ încetarea efectivă sau, dacă acest lucru nu este posibil, cel mai târziu, la data suspendării/ încetării Campaniei.

11. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

11.1  Organizatorul prelucrează datele personale ale participanților la această campanie în conformitate cu legislația aplicabilă în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, Regulamentul U.E. 2016/679 – GDPR.

11.2 Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal sunt cele prevăzute în documentul „Politica de confidențialitate”, afișat pe site-ul organizatorului, la secțiunea Informații personale, la care se adaugă:

a) Organizarea campaniei promoționale; 

b) Înscrierea participanților în cadrul campaniei promoționale.

11.3 Furnizarea datelor participanților cu caracter personal este necesară în scopul menționat la punctul 11.2. Refuzul de a furniza datele personale, necesare realizării scopului menționat mai sus, va conduce la imposibilitatea organizatorului de a-și îndeplini obligațiile legale în legătură cu acordarea creditului.

11.4  În ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal ale participanților, se aplică regulile prevăzute în documentul „Politica de confidențialitate”, afișat pe site-ul organizatorului, la secțiunea Informații personale.

12. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române de la sediul Organizatorului.

Pentru a obține mai multe informații referitoare la această Campanie promoțională, vă invităm să vă adresați Organizatorului, BSG Credit IFN S.A, prin una din următoarele modalități:

 

 

 

Prezentul Regulament a fost aprobat prin

Decizia Directorului General al SC BSG CREDIT IFN S.A.

Nr. 3/ 29.03.2024

și intră în vigoare începând cu 01 Aprilie 2024

whatsapp